Published Date : 2019-05-23 (Modified Date : 2021-07-28)

 

महाशाखा प्रमूख

 सहसचिव (ई.) श्री उमेश बिन्दु श्रेष्ठ

योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा:

 • विकास आयोजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, मुल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने ।
 • विकास आयोजनाहरुको प्रगति समिक्षा गर्ने ।
 • आयोजनाहरुको निरीक्षण गर्ने ।
 • क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • बैदेशिक सहयोगबाट संचालित आयोजना सम्बन्धमा गुणस्तर तथा बैदेशिक सहयोग महाशाखासंग समन्वय गर्ने
 • सामयिक प्रगति विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • वातावरण संरक्षण, लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण र संघ संस्था सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने ।
 • मन्त्रालयको प्रवक्ता र सूचना अधिकारी सम्वन्धी काम गर्ने ।
 • विपत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा:
 • आयोजना कार्यन्वयनको निरीक्षण गर्ने ।
 • आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने ।
 • विकास आयोजनाहरुको प्रगति समिक्षा गर्न सहयोग गर्ने ।
 • मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • मन्त्रालयको प्रगति विवरण प्रकाशन गर्ने ।
 • सहायक सुचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सम्वन्धी कार्य गर्ने ।

 

योजना शाखा:

 • विकास सम्बन्धी नीति निर्धारणमा सयहोग गर्ने ।
 • विकास आयोजना तर्जुमा गर्न सघाउने ।
 • योजना स्वीकृतार्थ पेश गर्ने ।
 • क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न सहयोग गर्ने ।
 • योजनाको दुरुस्त अभिलेख राख्ने ।
 • वातावरण तथा सामाजिक शाखा:
 • वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीति योजना तर्जुमा गर्ने ।
 • सामाजिक लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 • वातावरण सम्बन्धी संघ संस्थाहरुसंग संपर्क र समन्वय गर्ने ।
 • वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • प्रारंभिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा:

 • आयोजना कार्यान्वयनको निरिक्षण गर्ने ।
 • आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने ।
 • विकास आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा गर्न सहयोग गर्ने ।
 • मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
 • सहायक सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • सुशासन तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

वातावरण तथा सामाजिक शाखा:

 • वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीति योजना तर्जुमा गर्ने ।
 • सामाजिक लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 • वातावरण सम्बन्धी संघ संस्थाहरुसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने ।
 • वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
 • विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 • वातावरण संरक्षण लैङ्गिक समावेशीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन विषय अन्तर्गत तथा अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्ने ।

 

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit