S.N. Title Group Published Date
1. जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
2. सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
3. रेल्वे ऐन २०२० Acts and Regulations 2019-05-26   Download
4. नेपाल इन्जिनियरिंग परिषद ऐन २०५५ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
5. निजामती सेवा ऐन २०४९ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
6. आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
7. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
8. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
9. सडक बोर्ड ऐन २०५८ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
10. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
11. वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
12. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
13. Human Right Commission Act 2053 Acts and Regulations 2019-05-26   Download
14. Good Governance (Management and Operation) Act 2064 Acts and Regulations 2019-05-26   Download
15. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली २०६४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
16. विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
17. वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
18. आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
19. नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०६९ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
20. निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
21. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
22. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
23. सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
24. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (छैटौेँ संशोधन) नियमावली, २०७३ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
25. नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७२ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
26. निजामती सेवा (तेह्रौ संशोधन) नियमावली, २०७३ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
27. निजामती सेवा (चौधौ संशोधन) नियमावली, २०७३ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
28. नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download
29. नेपाल सरकार कार्य विभाजन (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७४ Acts and Regulations 2019-05-26   Download

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit