S.N. Title Group Published Date
1. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ Working Procedure 2019-05-26   Download
2. वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०६३ Working Procedure 2019-05-26   Download
3. नेपाल इन्जिनियरिंग कलेजहरुको स्थापना गर्दा स्वीकृति दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ Working Procedure 2019-05-26   Download

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit