क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६।७७ वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-१०-१३ डाउनलोड
२. आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-०१-२६ डाउनलोड
३. Yearly Progress Report F.Y. 072/73 (In Nepali) वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-०६-२७ डाउनलोड
४. Yearly Progress Report F.Y. 071/72 (In Nepali) वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-०६-२७ डाउनलोड
५. Yearly Progress Report F.Y. 070/71 (In Nepali) वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-०६-२७ डाउनलोड
६. Yearly Progress Report F.Y. 069/70 (In Nepali) वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-०६-२७ डाउनलोड
७. Yearly Progress Report F.Y. 066/67 (In Nepali) वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-०६-२७ डाउनलोड
८. Yearly Progress Report F.Y. 065/66(In Nepali) वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-०६-२७ डाउनलोड
९. Yearly Progress Report F.Y. 064/65 (In Nepali) वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-०६-२७ डाउनलोड
१०. Yearly Progress Report F.Y. 063/64 (In Nepali) वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-०६-२७ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

फ्याक्स :+977-1-4211720

ईमेल: info@mopit.gov.np

वेव : www.mopit.gov.np

वेवसाइट हेरिएको