क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. बोलपत्र आव्हानको सूचना Admin २०२०-११-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२. पदस्थापन,सरुवा तथा कामकाज तोकिएको सम्बन्धि जानकारी admin २०२०-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
३. Fully Electrical Battery Operated Bus को Information बुझाउने उत्पादक तथा वितरकहरुको विवरण MOPIT २०२०-०७-१३ सूचना हेर्नुहोस्
४. Notice for providing information of Fully Electrical Battery Operated Bus Admin २०२०-०६-२२ सूचना हेर्नुहोस्
५. Fully Electrical Battery Operated Information Format Description with Guidance Note Admin २०२०-०६-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६. Detailed Technical Specifications of Fully Electrical Battery Operated Bus Without Stamp Admin २०२०-०६-२२ सूचना हेर्नुहोस्
७. जानकारी सम्बन्धमा । Admin २०२०-०४-०९ सूचना हेर्नुहोस्
८. जानकारी सम्बन्धमा । Admin २०२०-०३-२३ सूचना हेर्नुहोस्
९. माननीय मन्त्रीज्यूको १०० दिनको प्रगति बिवरण Admin २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१०. नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना Admin २०२०-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
११. नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेड कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागी दरखास्त आवहान सम्वन्धी सूचना र फारम admin २०२०-०१-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१२. नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडका लागि लोगो डिजाइन प्रतियोगिताको लागि सूचना Admin २०१९-१२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१३. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूह रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (प्रा.) सब इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची, २०७५ Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१४. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूहमा कार्यरत रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्रा.) र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुको जेष्ठता विवरण, २०७५ Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१५. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह हाइवे उप समूह राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (प्रा.) सब इन्जिनियरहरुको जेष्ठताको सूची Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१६. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह हाइवे उप समूह राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) ल्याव असिस्टेन्ट पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१७. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्रा.) ल्याव अफिसर पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१८. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूहका ईन्जिनियरहरुको जेष्ठताको सूची Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१९. जेष्ठताको सूची सम्बन्धी सूचना (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) ) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२०. जेष्ठताको सूची (रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.)) सम्बन्धी अन्तिम सूचना Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२१. जेष्ठताको सूची सम्बन्धी सूचना (रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.)) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२२. सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७५/०३/२५ Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२३. स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना तथा मापदण्ड सम्बन्धमा Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२४. JDS Explanatory Seminar सम्बन्धी सूचना Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२५. "घ" वर्गकॊ निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी सूचना Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२६. Notice Regarding Standing List Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२७. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Butwal-Lamahi Section of Mechi-Mahakali Railway Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२८. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Lamahi-Kohalpur Section of Mechi-Mahakali Railway and Kohalpur-Nepalgunj Link Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२९. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Kohalpur-Sukkhad Section of Mechi-Mahakali Railway Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३०. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Sukkhad- Gaddachauki Section of Mechi-Mahakali Railway Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३१. नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकमनिकल समूह, निमार्ण उपकरण संभार उपसमूहका विभिन्न पदमा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३२. नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनंकित प्रथम टाइपिष्ट नायव सुब्बा पदमा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३३. नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनंकित प्रथम नायव सुब्बा पदमा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३४. नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह, रा.प. तृतीय इन्जिनियर पदमा पदस्थापन सम्बन्धी विवरण Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३५. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि सिफारिस सम्बन्धमा Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३६. नयाँ स्वीकृत दरबन्दी Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत उत्कृष्ट अभ्यासहरुका प्रयोगकर्ता तथा कार्यान्वयनकर्ता निजामती कर्मचारीहरुको विवरण Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३८. EOI For Detailed Survey And Design Of Electrified Railway Line For Bardibas-Inaruwa Section & Inaruwa -Kakarbhitta Section Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३९. Amendment To The Notice No. 1/072/073 Published In Kathmandu Post On August 13, 2015 Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४०. सूची दर्ता - आ.व. ०७२।०७३ Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४१. निर्माण व्यवसायीको विवरण Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४२. REOI (Consulting Services-Individual) For Road Safety Support Project Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४३. 2nd Amendment To The Notice No. 1/072/073 Published In Kathmandu Post On August 13, 2015 Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४४. Ninth Intergovernmental Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum In Asia Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४५. २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना (नेपाल राजपत्र, मिति २०७१।११।१८) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४६. Re-REOI (Consulting Services-Individual) For Road Safety Support Project Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४७. जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रीको सूचना (मिति २०७२।१०।१८) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४८. Amendment On RFP Documents For Bardibas-Inaruwa Section Of Mechi Mahakali Electrified Railway (Package I) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४९. Amendment On RFP Documents For Inaruwa-Kakarbhitta Section Of Mechi Mahakali Electrified Railway And Itahari-Biratnagar Link (Package II) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५०. Invitation For EOI For Consultancy Services For The Detail Survey And Design Of Butwal – Lamahi; Lamahi – Kohalpur – Nepalgunj; Kohalpur – Sukhkhad And Sukhkhad – Gaddachowki Electrified Railway Line(HSR) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५१. Amendment On Notice For EOI For Consultancy Services For The Detail Survey And Design Of Butwal – Lamahi; Lamahi – Kohalpur – Nepalgunj; Kohalpur – Sukhkhad And Sukhkhad – Gaddachowki Electrified Railway Line(HSR) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५२. प्रेस विज्ञप्ति (२०७३/०१/०५) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५३. Amendment No.2 On Notice No. 02/072/073 Published In Nagarik Daily On 27 March 2016 Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५४. प्रेस विज्ञप्ति (२०७३/०२/२६) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५५. EOI For Consulting Firm(s) For Geo-technical (Sub-surface Soil) Investigation, Kathmandu - Terai / Madhes Fast Track Road Project Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५६. Short Listed Consultants For The Detail Survey And Design Of Butwal – Lamahi; Lamahi – Kohalpur – Nepalgunj; Kohalpur – Sukhkhad And Sukhkhad – Gaddachowki Electrified Railway Line(HSR) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५७. प्रेस विज्ञप्ति (२०७३/०५/०१) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५८. सूची दर्ता - आ.व. ०७३।०७४ Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५९. प्रेस विज्ञप्ति (बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास राजमार्ग) - २०७३/०६/१४ Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६०. Amendments And Clarification On RFP Document For Detail Survey And Design Of Butwal-Lamahi Electrified Railway Line(Package I) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६१. Amendments And Clarification On RFP Document For Detail Survey And Design Of Lamahi-Kohalpur-Nepalgunj Electrified Railway Line(Package II) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६२. Amendments On RFP Document (Addendum II) For Detail Survey And Design Of Butwal-Lamahi Electrified Railway Line(Package I) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६३. Amendment On RFP Document (Addendum II) For Detail Survey And Design Of Lamahi-Kohalpur-Nepalgunj Electrified Railway Line(Package II) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६४. RFP For Selection Of Consultants For Kohalpur – Sukhkhad Section (Package III) Of Mechi-Mahakali Railway (HSR) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६५. RFP For Selection Of Consultants For Sukhkhad–Gaddachowki Section (Package IV) Of Mechi-Mahakali Railway (HSR) Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६६. Amendment On RFP Document For Detail Engineering Survey And Design Of Kohakpur–Sukhkhad Section (Package III) Of Mechi Mahakali Electrified Railway Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६७. Amendment On RFP Document For Detail Engineering Survey And Design Of Sukhkhad – Gaddachowki Section (Package IV) Of Mechi Mahakali Electrified Railway Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६८. EOI Document For Consultancy Services For The Feasibility Study Of Electrified Railway Line For Kathmandu – Birgunj Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६९. प्राथमिकता निर्धारण फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकमनिकल समूह जनरल मेकमनिकल,उप-समूह Admin २०१९-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्

सम्पर्क विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

फ्याक्स :+977-1-4211720

ईमेल: info@mopit.gov.np

वेव : www.mopit.gov.np

वेवसाइट हेरिएको